خانه / دانلود / پرسشنامه اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)

پرسشنامه اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)

پرسشنامه اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان توسط کواکس (۱۹۸۱) برای ارزیابی افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی گسترش یافته است. این پرسشنامه یک ابزار خود- گزارشی است. هر یک از سؤال آن براساس یک مقیاس سه درجه­ای ۰، ۱ و ۲ درجه­بندی شده است. دامنه نمرات از صفر تا پنجاه و چهار می­باشد و نمره زیاد معرف درجه بالایی از افسردگی می­باشد (رجبی، ۱۳۸۲).

روایی و پایایی پرسشنامه : بررسی­های انجام یافته در خصوص پایانی و روایی پرسشنامه اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)نشان میدهد که اینابزار اندازه گیری از پایائی و روایی رضایت­بخش برخوردار می­باشد. در یک مطالعه پایایی، روایی و ویژگی­های روان­سنجی ترجمه یونانی مقیاس افسردگی (CDS-D) توسط فانتولاکیس و همکاران (۲۰۰۱) انجام گرفت. آنها آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس ۹۵/۰، پایایی بازآزمایی بین ۴۵/۰ و ۹۵/۰ برای سؤالات انفرادی و ۷۱/۰ برای نمره کل گزارش نمودند.همچنین، آنها دریافتند که آلفای کرونباخ برای سؤالات عامل یکم ۹۱/، برای عامل دوم ۷۶/۰ و برای عامل سوم ۹۴/۰ می­باشد.گلزاری (۱۳۶۹) نسخه فارسی مقیاس افسردگی کودکان (CDS) را برای جمعیت عمومی ایران اعتباریابی و هنجاریابی کرد. پایایی این مقیاس از طریق بازآزمایی ۶ هفته­ای، ۸۲/۰ می­باشد و آلفای کرونباخ آن را ۹۶/۰ گزارش می­کند.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.پرسشنامه دارای روایی و پایایی میباشد ،اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI) دارای ۲۷سوال ، و نوع فایل Word 2007 می باشد.

این پرسشنامه دارای ۵ خرده مقیاس بوده که شامل موارد زیر می­باشد:آسیب­ پذیری، احتیاج برای تأیید شدن، موفقیت کمال­گرایی، احتیاج برای خشنود کردن دیگران، نیاز به تأثیرگذاشتن بر دیگران (بک، بروان، استیر، ویمن، ۱۹۹۱) . Beck, Beroun, Stir & Viman

برای پرسشنامه های دیگر روانشناسی در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.