خانه / دانلود / پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

هدف پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت اجرای اقدامات در زمینه کیفیت بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت.

نحوه تکمیل: لطفاً سطح اجرای هر یک از اقدامات زیر را در زمینه کیفیت مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت  ۲۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه  اجرای اقدامات در زمینه کیفیت، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.