خانه / دانلود / پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی دارای ۶ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

امتیازدهی و تفسیرنتایج پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی :

برای هر گزینه :الف” ۱، “ب” ۲، “ج” ۳ و “د” ۴ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات شما بین ۱ تا ۲۴ می­شود. میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی با توجه به موارد زیر تعیین می­شود:

  • ۰: غیر اثربخش،

  • ۹- ۵: ضعیف،

  • ۱۴- ۱۰: منطقی،

  • ۱۹- ۱۵: خوب،

  • ۲۴- ۲۰: عالی.

کاربرد : پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، پروژه های تحقیقاتی

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت در سایت ایران پرسش روی  اینجا  کلیک کنید.