خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت استراتژیک و کارآفرینی (صفحه 4)

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه تیم استراتژیک

 پرسشنامه تیم استراتژیک هدف پرسشنامه تیم استراتژیک: بررسی میزان اثربخشی عملکرد تیم استراتژیک در سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. پرسشنامه تیم استراتژیک، سوالات این پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تیم استراتژیک دارای   ۲۷ سوال استاندارد و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار

 پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار هدف: بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه عوامل استراتژیک موثر بر کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان توانایی سازمان خود را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک

پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک هدف: بررسی و تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان هدف: بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از ارزش‌های کاری با توجه به طیف مشخص کنید.  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی

پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی هدف: بررسی میزان توجه و آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش‌های سازمانی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی …

ادامه مطلب »