خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت استراتژیک و کارآفرینی (صفحه 3)

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار

 پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار   هدف: بررسی سطح توافق درباره بیانیه کسب و کار.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی های پورتر

 پرسشنامه استراتژی های پورتر   هدف: بررسی استراتژی های پنج گانه پورتر در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به استراتژی های موجود در سازمان، به هر یک از سؤالات پرسشنامه استراتژی های پورتر پاسخ دهید.   پرسشنامه استراتژی های پورتر دارای  ۳۶ سوال و نوع فایل این پرسشنامه Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه استراتژی های پورتر :این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

 پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت   هدف: هدف از پرسشنامه زیر، ارزیابی اقدامات برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت می‌باشد و می‌تواند جهت تخصیص شغل در آینده مفید باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را بیان می‌کند، تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی

پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی   هدف: بررسی میزان اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی دارای  ۸ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک

 پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی نگرش ها در زمینه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک دارای  ۸ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی

 پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی   هدف: بررسی میزان اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان خود مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی دارای  ۲۳ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

 پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک دارای ۱۰ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان   هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان.   نحوه تکمیل: پس ازمطالعه هر یک از ویژگی‌های زیر که در زمینه کالاها و خدمات سازمان می‌باشد، با توجه به طیف گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان به صورت ۱۰ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی

 پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای ارزیابی اینکه سازمان در شناسایی فرصت‌های محیطی تا چه اندازه موفق است، طراحی گردیده است که وضعیت سازمان را در استفاده از فرصت‌های محیطی نشان می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی

پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی   هدف: بررسی ویژگی‌های محیط رقابتی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی دارای ۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پویایی رقابت

 پرسشنامه پویایی رقابت   هدف: بررسی میزان پویایی رقابت. نحوه تکمیل: با توجه به محیط و عوامل مرتبط با آن (رقباء، مشتریان، بازار و…. )، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر بر روی طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه پویایی رقابت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه پویایی رقابت دارای ۱۲ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تهدیدات سازمان

پرسشنامه تهدیدات سازمان هدف: ارزیابی تهدیدات سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تهدیدات سازمان به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. پرسشنامه تهدیدات سازمان دارای  ۱۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 می باشد. امتیاز دهی نقاط قوت وضعف فرصت ها و تهدیدات به هر “مخالفم” ۱ امتیاز به هر “خیر” ۱ امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرصت های سازمان

پرسشنامه  فرصت های سازمان  هدف: ازیابی نقاط فرصت های سازمانی. نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : این پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) را بررسی میکند. سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی هدف: ارزیابی نقاط ضعف سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی دارای ۱۳ سوال است. و نوع فایل آن Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نقاط قوت سازمانی دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. برای پرسشنامه های دیگر مدیریت …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه ممیزی محیطی

 پرسشنامه ممیزی محیطی   هدف: بررسی نگرش افراد در مورد ممیزی محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ممیزی محیطی دارای  ۱۳ سوال و نوع فایل این …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده. نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

 پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان هدف: بررسی میزان موفقیت استراتژی ها در مراحل آغاز رقابتی شدن، رشد و بلوغ وضعیت رقابتی در سازمان. نحوه تکمیلپرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان به این صورت میباشد که پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

 پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری هدف: ارزیابی جامع مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری. نحوه تکمیل: برای هر کدام از رفتارهای بیان شده در پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری، از مقیاس زیر برای ارزیابی حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند، استفاده کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »