خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت استراتژیک و کارآفرینی (صفحه 2)

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۲)

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۲)   هدف: ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی افراد   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی دارای  ۲۲ سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)  هدف پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی: ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی در سازمان. نحوه تکمیل این پرسشنامه: میزان وجود هر یک از مهارت‌های زیر را در سازمان مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی دارای  ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد

 پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد   هدف: ارزیابی ظرفیت کارآفرینانه افراد.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از توانایی های زیر را در افراد مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد دارای ۱۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل

پرسشنامه آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل   هدف: این پرسشنامه  پرسشنامه ى آمادگى رهبرى کسب وکار مستقل طراحی شده است. براساس سؤالات مطرح شده در این تست خود ارزیابى، ویژگى هاى شخصیتى و رفتارى کارآفرینان به سنجش گذاشته مى شود.   نحوه تکمیل: گزینه‌هاى «بلى » یا «خیر» را براى سؤالات زیر علامت بزنید و در پایان، میزان آمادگى خود را براى رهبرى کسب و کار مستقل ارزیابى کنید. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى کسب و کار مستقل

پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى کسب و کار مستقل   هدف: این پرسشنامه  به منظور سنجش صلاحیت افراد برای راه اندازى کسب و کار مستقل طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای هر سئوال تنها یکی از گزینه‌های سه گانه را علامت بزنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى کسب و کار مستقل به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت

 پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت   هدف: این پرسشنامه  برای تعیین ضریب کارآفرینى مربوط به تأسیس شرکت طراحی شده است. کارآفرین کسى است که یک فعالیت تجارى پرمخاطره را با ریسک مشخصى و براى کسب سود بالقوه ایجاد مى کند، توسعه مى دهد و اداره مى کند. ضریب کارآفرینى   (EQ) یک ابزار یادگیرى خود فرمان است. روشى است که یک فرد با آن مى تواند ویژگى هاى …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

 پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی   هدف: بررسی میزان تاثیر عوامل خودکامیابی بر کارآفرینی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل خودکامیابی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان   هدف: بررسی میزان تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی اجتماعی بر کارآفرینانی زنان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خودرا با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی کارآفرینی

 پرسشنامه بررسی کارآفرینی   هدف: بررسی میزان توانایی افراد در کارآفرینی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی کارآفرینی دارای ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

 پرسشنامه آمادگی کارآفرینی   هدف: ارزیابی آمادگی برای کارآفرینی.    نحوه تکمیل: با نگاه به فلسفه کلی زندگی و رفتار خود، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.    توضیحات : سوالات پرسشنامه آمادگی کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی کارآفرینی دارای ۲۵ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی   هدف: ارزیابی برنامه کارآفرینی سازمان.   نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر از ۸ بخش اصلی تشکیل شده است. پس از مطالعه هر بخش، به سؤال مربوط به آن بخش با توجه به طیف پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

 پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که میزان خلاقیت افراد و گروهها را در داخل سازمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

 پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان   هدف: بررسی میزان توجه به نوآوری در کسب و کار اصلی سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به موارد بیان شده در دو سمت طیف، یکی از گزینه‌های ۱، ۲ و یا ۳ که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان به صورت ۳ گزینه ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری

 پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری   هدف: بررسی تفکر افراد درباره نوآوری.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.   پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری دارای  ۱۰ سوال و نوع فایل این پرسشنامه : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه تفکر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

 پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان   هدف: بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان.   نحوه تکمیل: گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان دارای ۲۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت نوآوری

 پرسشنامه مدیریت نوآوری   هدف: بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت نوآوری به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت نوآوری دارای ۵ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان   هدف: بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

 پرسشنامه جو نوآوری در سازمان   هدف: بررسی جو نوآوری در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه جو نوآوری در سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه جو نوآوری در سازمان دارای ۵۰ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو نوآوری

پرسشنامه جو نوآوری   هدف: بررسی جو نوآوری در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه جو نوآوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه جو نوآوری دارای  ۴۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی   هدف: این پرسشنامه، انگیزه فرد برای نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.   نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقاً مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید. گزینه انتخابی را با علامت “*” مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی به صورت ۳و ۴ و ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »