خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (page 4)

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

پرسشنامه دنیای مجازی

پرسشنامه دنیای مجازی   هدف: بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی.   نحوه تکمیل: با هر یک از جملات زیر درباره دنیای مجازی چقدر موافق هستید؟ نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دنیای مجازی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه دنیای مجازی دارای ۲۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی نگرش افراد درباره سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان دارای ۲۴ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی قابلیت اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان دارای ۲۴ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان اثرگذاری هر یک از موانع زیر را در اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل) هدف: بررسی تصمیم گیری در زمینه خرید نرم افزارهای غیر اصل. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید …

ادامه مطلب »

پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)

پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)   هدف: تعیین مناسب بودن بسته نرم افزاری برای سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی هدف: بررسی سرمایه های اجتماعی در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای ۶۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها   هدف: پرسشنامه زیر با هدف ایجاد ارتباط میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) و همچنین عملکرد تجاری تنظیم شده است.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، بر روی طیف گزینه ای که نشانگر وضعیت سازمان شما می‌باشد مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش   هدف: ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش دارای ۳۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی   هدف: بررسی امکان انتقال دانش ضمنی در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه انتقال دانش ضمنی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انتقال دانش ضمنی دارای  ۱۳ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش   هدف: بررسی فرهنگ مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۷ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش   هدف: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل موثر بر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش (۲)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف: بررسی میزان توجه به فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که آیا سازمان شما از موارد زیر برخوردار است؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۲ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش (۱)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: بررسی میزان انجام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان خود با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۵ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی

پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی   هدف پرسشنامه : بررسی موانع دستیابی به دانش جهانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از گزینه‌های ارائه شده را انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات  پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی به صورت ۲ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی دازای  ۱۶ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: بررسی اثربخشی مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش دارای  ۴۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش

پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش   هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری

 پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری   هدف پرسشنامه: تحقیقات نشان داده است که مدیریت دانش اثربخش در سازمان، باعث افزایش نوآوری می‌شود. در این پرسشنامه، ارتباط بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری بررسی می‌شود.   نحوه تکمیل پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت دانش و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش   پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش، به وسیله بوکوتیز و ویلیامز  در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است. بوکوتیز و ویلیامز، فرایندی هفت مرحله ای برای مدیریت دانش تعریف می‌کنند که شامل مراحل زیر می‌باشد: ۱٫ به دست آوردن دانش: استفاده از ابزارهای مختلف جهت دست‌یابی به دانش؛ کتابخانه و بخش اسناد نمونه‌هایی از این ابزارها هستند. ۲٫ به کار بردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن   هدف پرسشنامه: بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »