خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (page 3)

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

پرسشنامه تغییرات ناشی از به‌کار‌گیری فناوری اطلاعات در بازایابی

پرسشنامه تغییرات ناشی از به‌کار‌گیری فناوری اطلاعات در بازایابی   هدف: برسی تغییرات مربوط به فعالیت، تغییر اطلاعات و تغییر سازمانی که از به کارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی ایجاد می‌شود.   نحوه تکمیل: میزان تاثیر فناوری اطلاعات در هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی میزان مزایای ایجاد شده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان ایجاد هر یک از مزایای زیر را در استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای حاصل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی   هدف: بررسی چالش های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از دشواری های زیر را در اجرای تهیه و تدارک الکترونیکی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه چالش‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان   هدف: ارزیابی میزان آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از گزینه‌ها را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان دارای ۲۵ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آگاهی از اینترنت

پرسشنامه آگاهی از اینترنت   هدف: بررسی میزان اگاهی کاربران از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آگاهی از اینترنت دارای ۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت   هدف: بررسی میزان اثربخشی در استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت دارای ۲۶ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از اینترنت

پرسشنامه استفاده از اینترنت   هدف: بررسی تمایل و گرایش درونی به استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه استفاده از اینترنت دارای ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک   هدف: بررسی استفاده افراد از اینترنت و پست الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک به صورت ۵ گزینه ای و ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت وب سایت

پرسشنامه کیفیت وب سایت   هدف: ارزیابی کیفیت وب سایت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کیفیت وب سایت دارای ۵۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت   هدف: بررسی ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که استفاده از اینترنت:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت دارای ۳۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت

 پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت   هدف: بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت دارای ۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه

پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه هدف: بررسی موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه. نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه دارای ۱۷ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت

پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در استفاده از اینترنت دارید، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌ پایه

پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌ پایه   هدف: بررسی میزان توجه به سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه و نیاز به اجرا شدن این سیستم‌ها در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌ پایه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پست الکترونیک

پرسشنامه پست الکترونیک   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از پست الکترونیک.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره استفاده از پست الکترونیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه پست الکترونیک دارای ۲۴ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت

پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت   هدف: بررسی میزان اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت دارای ۲۸ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت

 پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت   هدف: بررسی نگرش‌ها و ادراکات در زمینه اینترنت و وب‌سایت.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف؛ نظر خود را درباره استفاده از اینترنت و وب‌سایت مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت دارای ۳۶ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها

پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها   هدف: بررسی میزان تمایل سازمان به استفاده از سیستم تبادل الکترونیکی داده‌ها.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها دارای ۱۵ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن

پرسشنامه استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن   هدف: بررسی انگیزه‌های رفتاری در استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات از راه دور

پرسشنامه ارتباطات از راه دور   هدف: بررسی اینکه شما چه سؤالاتی درباره ارتباطات از راه دور دارید؟   نحوه تکمیل: هر کدام از سؤالات زیر که سؤال شما درباره ارتباطات از راه دور است، علامت بزنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارتباطات از راه دور دارای  ۲۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »