خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (صفحه 2)

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه

پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه   هدف: بررسی نگرش افراد درباره تکنولوژی کامپیوتر پایه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف یکی از گزینه‌هایی که نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه دارای ۵ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات   هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مسائل زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات   هدف: بررسی تمایل افراد به جستجوی اطلاعات درباره کالاها و خدمات.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات دارای ۱۹ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات   هدف: بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره موانع موجود در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با توجه به موارد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات   هدف: بررسی مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره مزایای موجود در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با توجه به موارد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه امنیت اطلاعات

پرسشنامه امنیت اطلاعات   هدف: بررسی نقش مدیریت و فرهنگ سازمانی در امنیت اطلاعات.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه امنیت اطلاعات دارای ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)

پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)   هدف: بررسی نگرش های سازمان‌ها نسبت به استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، اگر با آن موافق هستید گزینه “بله” و اگر مخالف هستید، گزینه “خیر” را انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی   هدف: بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی و پیامدهای بلند مدت استفاده از آن.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی

پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی   هدف: تعیین میزان اثربخشی در استفاده از تکنولوژی.   نحوه تکمیل: سطح راحتی خود را در استفاده از تکنولوژی از طریق پرسشنامه زیر مشخص کنید. جملات درست را با T و جملات نادرست را با F مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آزمون فناوری

پرسشنامه آزمون فناوری   هدف: ارزیابی کلیشه های معروف تأثیر فناوری.   نحوه تکمیل: میزان موافقت یا مخالفت خود را درباره جملات زیر که مربوط به فناوری و کار هستند، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آزمون فناوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آزمون فناوری دارای ۱۰ سوال و  نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات     هدف: پرسشنامه زیر به بررسی انگیزاننده ها و موانع به‌کار‌گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می پردازد.   نحوه تکمیل: هر یک از عوامل انگیزاننده و موانع زیر به چه میزان موجب می‌شود تا شما از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات استفاده کنید یا از آن ها در راستای کسب اهداف سازمانی استفاده نکنید؟ پاسخ خود را با توجه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی

 پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی   هدف: ارزیابی خطرات (ریسک‌های) انتقال تکنولوژی.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از ریسک‌های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی دارای ۱۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع   هدف: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع.   نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

 پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی   هدف: بررسی تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی   هدف: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی.   نحوه تکمیل: در هر یک از موارد زیر، به کارگیری فناوری اطلاعات چقدر مؤثر بوده است؟   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی دارای ۲۲ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین

پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین   هدف: بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موانع زیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی

پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به سیستم الکترونیکی منابع انسانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که سیستم الکترونیکی منابع انسانی شما تا چه اندازه.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم الکترونیکی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)   هدف: بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های بازاریابی

پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های بازاریابی   هدف: بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تاثیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی هدف: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های سازمانی مربوط به بازاریابی. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات در هر یک از موارد زیر را تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »