خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی (page 3)

مدیریت امور عمومی و دولتی

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان باکاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌است‌ که‌ بتوانند وظایف‌پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند.

پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه

پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه هدف پرسشنامه  : بررسی نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نقشی که مدیران سازمان‌های محلی در توسعه دارند را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک   هدف پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک : ارزیابی کیفیت سیستم های درآمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

 پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب هدف پرسشنامه  : کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی  با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی  و سازمان مدیریت دولتی  در لندن در سال ۲۰۰۴، اصول و شاخصها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان‌های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند که جهت سنجش حکمرانی خوب در سازمان‌ها از مدل مفهومی زیر استفاده شده است : نحوه تکمیل: هر کدام از این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل برون‌سپاری

پرسشنامه دلایل برون‌سپاری هدف پرسشنامه  : بررسی دلایل برون‌سپاری به بخش خصوصی. نحوه تکمیل: نقش هر یک از موارد مطرح شد در پرسشنامه را در برون‌سپاری به بخش خصوصی مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دلایل برون‌سپاری دارای ۱۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خصوصی سازی

پرسشنامه خصوصی سازی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف در خصوصی سازی. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خصوصی سازی دارای ۴۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. بررسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی هدف پرسشنامه  : بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی. نحوه تکمیل: : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی دارای ۱۲ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید دارای ۵۳ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

 پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر هدف پرسشنامه  : بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان هدف پرسشنامه  : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات دارای ۱۳ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شرکت‌های متعالی

 پرسشنامه شرکت‌های متعالی هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت‌های متعالی. نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه شرکت‌های متعالی دارای ۲۲ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات  هدف پرسشنامه  : بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات دارای ۲۳ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی هدف پرسشنامه  :این پرسشنامه، بررسی می‌کند که آیا سازمان در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات، به صورت محلی عمل می‌کند یا جهانی. نحوه تکمیل: با توجه به طیف پنج گزینه ای، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید. ۱    ۲    ۳    ۴    ۵ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به مسؤلیت اجتماعی شرکت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان هدف پرسشنامه  : بررسی میزان نقش سازمان در فعالیت‌های انسان دوستانه. نحوه تکمیل: میزان مشارکت سازمان در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌های افراد در زمینه مسؤلیت اجتماعی سازمان. نحوه تکمیل:  پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی دارای ۱۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسؤلیت اجتماعی می پردازد. نحوه تکمیل :با توجه به طیف زیر، گزینه ای که ویژگی های مهارتی شما را بهتر تشریح می‌کند، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی دارای ۱۳ سوال است. …

ادامه مطلب »