خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی (page 3)

مدیریت امور عمومی و دولتی

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان باکاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌است‌ که‌ بتوانند وظایف‌پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند.

پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه

پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه   هدف پرسشنامه  : بررسی نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نقشی که مدیران سازمان‌های محلی در توسعه دارند را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک   هدف پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک : ارزیابی کیفیت سیستم های درآمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

 پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب     هدف پرسشنامه  : کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی  با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی  و سازمان مدیریت دولتی  در لندن در سال 2004، اصول و شاخصها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان‌های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند که جهت سنجش حکمرانی خوب در سازمان‌ها از مدل مفهومی زیر استفاده شده است :   نحوه تکمیل: هر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل برون‌سپاری

پرسشنامه دلایل برون‌سپاری   هدف پرسشنامه  : بررسی دلایل برون‌سپاری به بخش خصوصی.   نحوه تکمیل: نقش هر یک از موارد مطرح شد در پرسشنامه را در برون‌سپاری به بخش خصوصی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 19   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خصوصی سازی

پرسشنامه خصوصی سازی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف در خصوصی سازی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 41   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی   هدف پرسشنامه  : بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی.   نحوه تکمیل: : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 12   نوع فایل : Word 2007 روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید   هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 53   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

 پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر   هدف پرسشنامه  : بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات 2

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان     هدف پرسشنامه  : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شرکت‌های متعالی

 پرسشنامه شرکت‌های متعالی   هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت‌های متعالی.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات 1

 پرسشنامه کیفیت خدمات      هدف پرسشنامه  : بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 23   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی   هدف پرسشنامه  :این پرسشنامه، بررسی می‌کند که آیا سازمان در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات، به صورت محلی عمل می‌کند یا جهانی.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف پنج گزینه ای، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید. 1    2    3    4    5   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به مسؤلیت اجتماعی شرکت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 16   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان نقش سازمان در فعالیت‌های انسان دوستانه.   نحوه تکمیل: میزان مشارکت سازمان در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 15   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌های افراد در زمینه مسؤلیت اجتماعی سازمان.   نحوه تکمیل:  پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسؤلیت اجتماعی می پردازد.   نحوه تکمیل :با توجه به طیف زیر، گزینه ای که ویژگی های مهارتی شما را بهتر تشریح می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع …

ادامه مطلب »