خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی (page 2)

مدیریت امور عمومی و دولتی

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان باکاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌است‌ که‌ بتوانند وظایف‌پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند.

پرسشنامه مدیریت بیماران

پرسشنامه مدیریت بیماران هدف : بررسی اثربخش مدیریت بیماران با نام های برابر . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت بیماران دارای ۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات

پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات هدف : بررسی نگرش ها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی

پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی هدف : بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت خصوصی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی دارای ۱۲ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان هدف : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان . نحوه تکمیل : پس از انجام شدن هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان دارای ۴۹ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان هدف : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای ۴۷ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات بیمارستان

پرسشنامه خدمات بیمارستان هدف : بررسی رضایت بیماران از خدمات درمانی . نحوه تکمیل : نظر خود را درباره سطح عملکرد بیمارستان ، پزشکان و کارکنان با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات بیمارستان دارای ۱۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان هدف : بررسی میزان استرس در محیط بیمارستان . نحوه تکمیل : میزان ایجاد استرس توسط هر یک ار عوامل زیر را با توجه له طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی هدف : بررسی رضایت بیمار از کیفیت خدمات درمانی . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، میزان رضایت خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی در کارکنان بیمارستان نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که به چه میزان به توانایی های خود در زمینه های زیر مطمئن هستید ؟ نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس هدف : بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس دارای ۲۳ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران

پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران هدف : بررسی انگیزه تغییر رفتار در بیماران . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران دارای ۱۲ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رویه های پلیس

پرسشنامه رویه های پلیس  هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رویه های پلیس دارای ۲۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس

 پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های شخصی پلیس. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس دارای ۱۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رویه های پلیس

پرسشنامه رویه های پلیس  هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رویه های پلیس دارای ۱۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد پلیس

 پرسشنامه تعهد پلیس هدف پرسشنامه  : بررسی میزان تعهد نیروهای پلیس به کار و سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تعهد پلیس دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

 پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس هدف پرسشنامه  :بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات پرسشنامه، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس دارای ۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه  اثربخشی شبکه سازی در NGOs (سازمان‌های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط کلودیا لیبلر و ماریسا فری   در سال ۲۰۰۴ میلادی طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای سنجش اثربخشی شبکه سازی در NGOs از عبارات مختلفی در پنج دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف چهار گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

 پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها هدف پرسشنامه  : بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی

 پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان رعایت ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که مدیر سازمان محلی: توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی دارای ۸ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی

 پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت های محلی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه حکومت محلی دارای ۱۰ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »