خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت امور عمومی و دولتی

مدیریت امور عمومی و دولتی

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان باکاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌است‌ که‌ بتوانند وظایف‌پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند.

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک   هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زمینه دولت الکترونیک مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 88   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل   هدف : تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش ازدیدگاه مشتریان .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله از پرسشنامه ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل   هدف : هدف از این پرسشنامه تفاوت بین انتظارات شما قبل از ورود به هتل و آنچه شما در طول اقامت خود در هتل را تجربه کرده اید می سنجد .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله یکی از گزینه هایی که به بهترین شکل نظر شما را شنان می دهد انتخاب کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل   هدف : بررسی میزان رضایت پزشکان هتل .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 28 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو سازمانی هتل

پرسشنامه جو سازمانی هتل   هدف : بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان .   نحوه تکمیل : میزان توجه هتل به هر یک از موارد  زیر را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 43   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها     هدف : بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل   هدف : بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی ( اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظرخود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 12 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت هتل

پرسشنامه کیفیت هتل     هدف : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 29   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل   هدف : هدف از این پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 27   نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل

پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل   هدف : بررسی ابعاد استراتژیک در عملکرد هتل از دیدگاه مشتریان .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها     هدف : بررسی نگرش های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل   هدف : بررسی جو ارائه خدمات در هتل .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید .    توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 39   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم   هدف : بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم  .   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از قابلیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم

پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم   هدف : بررسی نگرش های دانشجویان توریسم .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 30   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم   هدف : بررسی ویژگی های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم .   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی   هدف : بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی .   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات پرسشنامه ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 29   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان   هدف : هدف از این پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 31   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیمار

پرسشنامه رضایت بیمار   هدف : بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر  با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت هدف : دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 12 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان   هدف : بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 21   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »