خانه / پرسشنامه مدیریت / روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی دانش رفتارها و فرآیندهای ذهنی افراد در محیط کار است. روانشناسان صنعتی و سازمانی مطالعات بسیاری را در زمینه هایی با محوریت افراد در محیط کار انجام می دهند تا به عنوان مثال مشخص نمایند چه صفات شخصیتی ای توانایی پیش بینی عملکرد بهتر شغلی در شرایط فشار و استرس را دارند و یا این که چه عوامل اجتماعی ای موجب تعارض در بین گروه های کاری می گردد.

پرسشنامه اخلاق

 پرسشنامه بررسی سطح اخلاقی بودن اقدامات در سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی سطح اخلاقی بودن اقدامات در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  5   نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق در سازمان

 پرسشنامه اخلاق در سازمان   هدف پرسشنامه : سنجش رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی

پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی   هدف پرسشنامه : ارزیابی کدهای اخلاقی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش های کاری

 پرسشنامه ارزش های کاری   هدف پرسشنامه : سنجش اهمیت ارزش های مرتبط با کار.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده است.   تعداد سوالات:  27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی

 پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی ایدئولوژی اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انحرافات اخلاقی

 پرسشنامه انحرافات اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انحرافات اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه انحرافات اخلاقی دارای  ۳۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.     روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اسلامی کار

 پرسشنامه اخلاق اسلامی کار   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها در زمینه اخلاق اسلامی کار.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی جو اخلاقی در سازمان

 پرسشنامه بررسی جو اخلاقی در سازمان هدف پرسشنامه : بررسی جو اخلاقی در سازمان. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش های شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی   هدف پرسشنامه : تعیین ارزش هایی که برای هر فرد بیشترین اهمیت را دارند.   نحوه تکمیل : : در پرسشنامه زیر، 16 جمله بیان شده است. با توجه به مقیاس زیر 0 (مهم نمی‌باشد) تا 100 (بسیار مهم می‌باشد)، اهمیت هر کدام از جملات را مشخص کنید. مهم نمی‌باشد    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    بسیار مهم می‌باشد   توضیحات : سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کاری

 پرسشنامه اخلاق کاری   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی اخلاق کاری می‌باشد.   نحوه تکمیل : جملات زیر را مطالعه کنید و بر روی مقیاس، عددی که به بهترین شکل وضعیت شما را توصیف می‌کند علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایشات اخلاقی

 پرسشنامه گرایشات اخلاقی   هدف پرسشنامه : تعیین گرایشات اخلاقی افراد.   نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر را می‌توان به دو روش کامل کرد. در مورد هر گزینه فکر کنید و گزینه ای که به بهترین شکل احساسات شما را بیان می‌کنند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی

پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی   هدف پرسشنامه : در این پرسشنامه، ضریب هوشی افراد در زمینه موضوعات اخلاقی موررد ارزیابی قرار می گیرد.   نحوه تکمیل : عبارات ذیل را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس داده شده، گزینه ای را که بهتر درباره شما صدق می‌کند، انتخاب نمایید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معنویت در کار 2

 پرسشنامه معنویت در کار 2   هدف پرسشنامه : بررسی فرهنگ سازمان به عنوان مبنایی برای معنویت در کار.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  25   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معنویت در کار

 پرسشنامه معنویت در کار   هدف پرسشنامه : بررسی میزان معنویت در کار. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

 پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت   هدف پرسشنامه : پرسشنامه مذکور میزان گرایش به معنویت را در افراد مورد سنجش قرار می‌دهد. چارچوب اصلی این پرسشنامه استاندارد متعلق به Robert Cloninger از روانشناسان دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب مشهور Feeling Good: The Science of Well-Being با عنوان “how spiritual are you “است. لیکن سوالات پرسشنامه با توجه به چهارچوبِ معنویتِ اسلامی در مقاله¬ی (منبع : مقیمی و همکاران، 1386) مورد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش معنوی

 پرسشنامه هوش معنوی   هدف پرسشنامه : بررسی هوش معنوی در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش فرهنگی 2

پرسشنامه هوش فرهنگی 2   هدف پرسشنامه : بررسی هوش فرهنگی افراد.   نحوه تکمیل : هنگامی که شما در موقعیت هائی قرار دارید که دارای تنوع فرهنگی می‌باشند، کدامیک از جملات “الف” یا “ب” به بهترین شکل وضعیت شما را توصیف می‌کند؟ (بخش اول)   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش فرهنگی

 پرسشنامه هوش فرهنگی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف هوش فرهنگی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  19   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع   هدف پرسشنامه :تعیین ضریب تنوّع.   نحوه تکمیل : در مقابل جملات صحیح T و در مقابل جملات غلط F قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  9   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »