خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی (page 3)

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:
فنی وتکنیکی
مالی
رفتاری و اجتماعی می‌باشد.
به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد.

پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای هدف:بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای هدف: بررسی مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مسائل زیر را در حمل و نقل جاده ای مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده هدف: تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در انتخاب عرضه کننده مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده دارای ۳۱ است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

 پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک هدف: بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای زنجیره تأمین و لجستیک. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زنجیره تأمین و لجستیک مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

 پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان دارای ۱۵ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان هدف: بررسی عملکرد توزیع کنندگان. نحوه تکمیل: عملکرد شرکت توزیع کننده کالاهای خود را در نظر بگیرید. آنگاه در مورد هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان هدف: بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان دارای ۲۱ است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین   هدف پرسشنامه بررسی روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین می باشد.   نحوه تکمیل: با توجه به روابطی که با این شرکت در زنجیره تأمین دارید، با هر یک از جملات زیر چقدر موافق هستید؟ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید

 پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید هدف: بررسی ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید اصلی. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از ویژگی های زیر را در زنجیره تأمین مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید دارای ۸ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین

پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین هدف: بررسی نقش اعتماد و تعهد در مدیریت زنجیره تأمین. نحوه تکمیل: پس از مطلعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک (۲)

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک . نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است . نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک دارای ۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک (۱)

 پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک نحوه تکمیل این پرسشنامه : میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است .   و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک دارای ۱۰ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک هدف: ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان در زمینه لجستیک. نحوه تکمیل: با توجه به طیف، اقدامات انجام شده در زمینه لجستیک در سازمان خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک درای ۴۳ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت ارزش

 پرسشنامه مدیریت ارزش هدف: بررسی ادراک افراد در زمینه مدیریت ارزش. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت ارزش دارای  ۸ سوال است . نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک هدف: بررسی مهارت‌های مورد نیاز مدیران ارشد لجستیک. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر در عملکرد مدیران ارشد مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.  و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک دارای ۳۲ سوال است.  نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد هدف: بررسی نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد دارای ۸ سوال است . نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه کالاهای جدید

پرسشنامه توسعه کالاهای جدید هدف: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه کالاهای جدید. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توسعه کالاهای جدید دارای ۵۱ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

 پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی هدف: بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان خود با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است . و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی دارای ۲۴ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از گزینه‌های زیر را در برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP دارای ۳۴ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »