خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی (صفحه 2)

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:
فنی وتکنیکی
مالی
رفتاری و اجتماعی می‌باشد.
به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد.

پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت

 پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت   هدف پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت : بررسی نگرش ها در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱) : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای  ۱۷ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع : شناسایی موانع بالقوه در اجرای مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را در ممانعت از اجرای مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید.  سوالات پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان هدف پرسشنامه: بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان. نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان : درباره مشاغل مدیران در سازمان فکر کنید. برنامه مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد مشاغل مدیران که در زیر بیان شده، چه تاثیری می گذارد؟ طیف ۰    ۱    ۲    ۳    ۴ توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش مدیران …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

 پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: در این پرسشنامه، ابعاد مختلف موثر بر موفقیت مدیر کیفیت ارائه شده است. میزانی که مدیر کیفیت در سازمان شما دارای ویژگی های زیر است را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت

پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله مشخص کنید که به چه میزان بر بهبود کیفیت در سازمان شما تاثیر می گذارد. توضیحات :سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۴۵ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت دارای ۱۲سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا   هدف : بررسی ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع : تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع . نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، به هر یک از جملات پرسشنامه امتیاز می دهید: ۱: حیاتی                ۲: مهم                ۳: کم اهمیت سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع هدف: تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ۱۰ سوال و نوع فایل Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع هدف: بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع دارای ۳۶ سوال ونوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که آیا اقدامات مرتبط با مدیریت کیفیت جامع در سازمان شما انجام می‌شود. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه : بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر در زمینه کیفیت را در سازمان خود مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را درباره اقدامات عرضه کننده نشان می‌دهد، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است . پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده دارای ۲۰ سوال است . نوع فایل  آن  Word 2007 میباشد. نحوه امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین میزان اعتماد شرکت به مشتریان و تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و امکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار می‌دهد. که به وسیله اسوان – تراویک – سیلوا  در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ طراحی گردیده است. نحوه تکمیل: برای سنجش میزان اعتماد شرکت به مشتریان و تامین کنندگان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه زنجیره ارزش

 پرسشنامه زنجیره ارزش هدف: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه زنجیره ارزش. نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه زنجیره ارزش دارای ۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار

پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار هدف: ارزیابی تهیه و تدارک پایدار. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کند. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار دارای ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیاز دهی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین

پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین هدف: ارزیابی روابط در زنجیره تأمین. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین دارای ۱۰سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیاز دهی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین هدف: بررسی اقدامات انجام شده در مدیریت زنجره عرضه. نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین دارای ۳۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیاز دهی  …

ادامه مطلب »