خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:
فنی وتکنیکی
مالی
رفتاری و اجتماعی می‌باشد.
به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد.

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

 پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها هدف پرسشنامه: بررسی میزان مشارکت مشتریان در پروژه‌ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

 پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه هدف پرسشنامه : بررسی جو توانمندسازی در محیط پروژه. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه دارای ۱۶ …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه موفقیت مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه دارای ۲۷ سوال و …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: عملکرد شرکت مشاوره‌ای مدیریت پروژه را در هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه: بررسی توانمندی ها و مهارت‌های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌ها و توانمندی های زیر را در شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه تعیین کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه : بررسی میزان اثربخشی عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی عملکرد شرکت های مشاوره ای در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۲)

 پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه : بررسی جوّ سازمانی ایجاد شده در اثر اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه محیط …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

 پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت   هدف: بررسی نگرش مدیران میانی در مورد نقش آن ها در بهبود کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بررسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی هدف: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی به صورت دو گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حلقه های کیفیت

 پرسشنامه حلقه های کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه حلقه های کیفیت به صورت سه گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حلقه های کیفیت دارای هیجده سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اصول ISO 9000

پرسشنامه اصول ISO 9000 هدف پرسشنامه: بررسی اصول  ISO 9000. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه اصول ISO 9000 به صورت پنج گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اصول ISO 9000  دارای بیست و شش سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان:  ۳۷ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در اجرای موفقیت آمیز برنامه مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  ۱۴ نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت توسط سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7 نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  5 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

 پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف مشخص کنید که هر مورد به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  سوال 3 گزینه ای و 9 سوال 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »