خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی دارای ۳۴ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه علل ترک سازمان

پرسشنامه علل ترک سازمان هدف پرسشنامه  : بررسی نظرات کارکنان درباره شغل خود و علل ترک سازمان. نحوه تکمیل : لطفاً با توجه به موارد زیر، علت ترک کردن سازمان را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه علل ترک سازمان دارای ۱۷ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت هدف پرسشنامه  : سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت دارای ۲۸ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها هدف پرسشنامه  :  بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره نیاز به حضور اتحادیه ها بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

 پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها هدف پرسشنامه  :  بررسی انتظارات کارکنان از اتحادیه ها. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، انتظارات خود را درباره عملکرد اتحادیه ها بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها دارای ۷ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی

 پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات در مورد روابط صنعتی. نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی دارای ۱۱ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها هدف پرسشنامه  : بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان‌ها. نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در ارتقاء شغلی مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. ◄ توجه : این پرسشنامه فاقد توضیح درباره نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج می باشد. پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها دارای ۸ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی هدف پرسشنامه  : بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها. نحوه تکمیل : : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسیر شغلی

پرسشنامه مسیر شغلی هدف پرسشنامه  :بررسی اینکه آیا شما مسؤل مسیر شغلی خود هستید ؟ نحوه تکمیل : در مقابل سؤالاتی که پاسخ آنها بلی است، Y و در مقابل پرسش هایی که پاسخ آنها خیر است، N بگذارید.  سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مسیر شغلی دارای ۱۸ ونوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی توسعه شغلی. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف مشخص کنید.توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. امتیاز بین ۴۵ تا ۷۲ نشان­دهنده اثربخشی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی

پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی هدف پرسشنامه  : بررسی کفایت نفس در تصمیم گیری برای مسیر شغلی. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف، مشخص کنید چقدر اطمینان دارید که می‌توانید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی دارای ۲۵ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه هدف پرسشنامه : بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه استراتژی های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موثر بر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش دارای ۱۰ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد هدف پرسشنامه : بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان. نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی

پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان رضایت مدیران ارشد نسبت به پرداخت های سازمانی می‌پردازد.   نحوه تکمیل :  نظر خود را درباره هریک از موارد زیر بر روی طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 21 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

 پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی ویژگی های مزایای سازمانی که به کارکنان ارائه می‌شود، می‌پردازد.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات را از دیدگاه کارکنان بررسی می‌کند.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

 پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد   هدف پرسشنامه : بررسی اثربخش ارزیابی عملکرد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »