خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت آموزشی (page 3)

مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی:مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمانهای آموزشی است.

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی هدف: بررسی نقش دانش‌آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییرمحیطی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه دانش آموزان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان هدف: بررسی میزان اهمیت اموری که برای دانش‌آموزان قابل تحسین است.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان به صورت۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی اهمیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک   هدف: بررسی نگرش‌ها نسبت به کتاب‌های الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب …

ادامه مطلب »

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس   هدف: بررسی میزان تمایل آموزش دهنده به استفاده از الگوهای انطباقی در تدریس.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی   هدف: بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع در تدارکات آموزشی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی دارای ۳۲ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده

پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده هدف: ارزیابی اثربخشی آموزش دهنده. نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، به هر جمله امتیاز دهید: ۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: معمولاً؛    ۵: همواره   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثر بخشی آموزش دهنده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی

   پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی   هدف: تعیین میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان خدمات آموزشی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در ایجاد وفاداری نسبت به ارائه دهنده آموزش با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر حفظ مشتریان خدمات آموزشی.   نحوه تکمیل: هنگامی که یک ارائه دهنده خدمات آموزشی به شما آموزشی ارائه می‌کند، با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد زیر در ایجاد رضایت در شما به چه میزان با اهمیت می‌باشد؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای واحد درسی)

پرسشنامه طراحی آموزشی( محتوای واحد درسی)   هدف: بررسی میزان مناسب بودن محتوای واحد درسی.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه طراحی آموزشی( محتوای واحد درسی) دارای ۸ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب   هدف: بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب دارای  ۸ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثر بخشی آموزش

  پرسشنامه اثر بخشی آموزش   هدف: ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی.   نحوه تکمیل: با توجه به دوره آموزشی که در آن مشارکت داشته اید، به سؤالات زیر پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثر بخشی آموزش به صورت۴, ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثر بخشی آموزش دارای  ۱۲ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری

پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری   هدف: بررسی موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موانع و تسهیل کننده‌های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری   هدف: ارزیابی کیفیت یادگیری.   نحوه تکمیل: برای هر کدام از ۱۰ بعد زیر، یکی از اعداد ۱ تا ۷ را که فکر می‌کنید به بهترین شکل کیفیت جو یادگیری در سازمان شما را توصیف می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت جو یادگیری به صورت ۷ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش   هدف: ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش دارای  ۱۶ سوال و  نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه اثربخشی معلم   هدف: ارزیابی میزان اثربخشی معلم.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی معلم به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی معلم دارای  ۲۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »