خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی:مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمانهای آموزشی است.

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار   هدف:این پرسشنامه  برای ارزیابی‌ نگرش به کسب و کار در دانشجویان، بر اساس معیارها و شاخص‌های سنجش‌پذیر توسط «اوتیو »، «کیلی » و «کلوفستن » (۱۹۹۸ میلادی) طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه ازطیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار به صورت ۵ گزینه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش   هدف: بررسی نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش دارای ۷ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی   هدف: بررسی کیفیت در آموزش عالی.   نحوه تکمیل پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی دارای ۳۰ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی

پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی   هدف: آیا سازمان شما آماده است که یک دانشگاه شرکتی ایجاد کند؟ این خودارزیابی به تعیین این موضوع کمک می‌کند.   نحوه تکمیل: به هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به موارد زیر امتیاز دهید: ۱: صحیح نمی‌باشد؛            ۲: به ندرت صحیح است؛ ۳: در بیشتر اوقات صحیح است؛        ۴: همواره صحیح است   توضیحات : سوالات پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه‌های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه‌های آموزش عالی   هدف: بررسی انتظارات دانشجویان از برنامه‌های آموزش عالی.   نحوه تکمیل: لطفاً میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در برنامه‌های آموزش عالی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه‌های آموزش عالی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی   هدف: بررسی انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی.   نحوه تکمیل: لطفاً میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در برنامه‌های آموزش عالی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی   هدف: بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی.   نحوه تکمیل: لطفاً میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در برنامه‌های آموزش عالی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالیبه صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انتظارات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی   هدف: ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه

پرسشنامه نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه   هدف: بررسی نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه دارای ۱۰ سوال نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان   هدف: بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان دارای ۲۱ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه تصویر دانشگاه

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه تصویر دانشگاه   هدف: بررسی نگرش‌ها در زمینه تصویر دانشگاه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه تصویر دانشگاه دارای ۱۵ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی

پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی   هدف: بررسی نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی دارای ۱۰ سوال و  نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه   هدف: بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از وظایف زیر را توسط کتابدار مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها

پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها   هدف: ارزیابی مهارت‌های کتابدار.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌های زیر را در کتابدار تعیین کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها دارای ۲۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه

پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه   هدف: بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه   هدف: بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم های خودکار کتابخانه دانشگاه خود، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه دارای ۲۶ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌های کاربران درباره جریمه‌ها در کتابخانه

پرسشنامه نگرش‌های کاربران درباره جریمه‌ها در کتابخانه   هدف: بررسی نگرش‌های کاربران درباره جریمه‌ها در کتابخانه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌های کاربران درباره جریمه‌ها در کتابخانه دارای ۱۲ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها   هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها .   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها دارای ۱۳ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها   هدف: بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه‌کار

پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه‌کار   هدف: درجزیره ایسلند  معلمان تنوعی از تجربیات دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی را با خود به کلاسهایشان می‌برند. برای اینکه معلمان در کارشان خبره شوند، آنها بایستی از دانش و درک لازم حرفه‌ای برخوردار شوند. استانداردهای معلم در جزیزه ایسلند به‌وسیله کمیته‌ای از معلمان، مدیران و مربیان معلمان در سراسر ایالت برای ایجاد چشم‌اندازی از سرآمدی آموزشی ایجاد شده است. استانداردها، این موضوع را که معلمان …

ادامه مطلب »