خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت بازرگانی (page 4)

مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد .

پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی دارای ۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیرنتایج پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی هدف پرسشنامه  : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از موارد بیان شده در پرسشنامه، میزان قوت و ضعف عملکرد سازمان در آن مورد و همچنین اهمیتی که آن مورد دربازاریابی دارد را مشخص کنید. توضیحات : ۴۱ سوال این پرسشنامه «اهمیت عوامل» را با دو گزینه «زیاد» و «کم» سنجیده و «وضعیت عملکرد بازاریابی در هر عامل» را با …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

 پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید هدف پرسشنامه  : هدف از این پرسشنامه، ارزیابی ابعاد مختلف دانش بازار در زمان توسعه کالاهای جدید می‌باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره برنامه توسعه کالای جدید با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲)

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی  هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲) دارای ۱۵ سوال است. این پرسشنامه در فایل جدا …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۱)

 پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی هدف : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۱) دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی نحوه تکمیل : به نظر شما مهارت ها و دانش های زیر برای یک مدیر بازاریابی چه میزان اهمیت دارد؟ پاسخ خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی رویکرد رابطه ای در بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، یکی از سه گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت از قیمت

پرسشنامه رضایت از قیمت هدف پرسشنامه  : بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت از قیمت دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی دارای ۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فعالیت های بازاریابی دارای ۴۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایش بازار

پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش بازار دارای ۳۷ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی پرسشنامه گرایش بازار …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایش به بازار

پرسشنامه گرایش به بازار هدف پرسشنامه  : بررسی گرایش به بازار نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش به بازار دارای ۳۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی پرسشنامه گرایش به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می پردازد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بازاریابی دارای ۳۶ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایش بازار

 پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش بازار دارای ۲۶ سوال است.   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی: برای هر گزینه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازارهای ارگانیک

 پرسشنامه بازارهای ارگانیک هدف پرسشنامه  : بررسی میزان اهمیت عوامل مؤثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد پرسشنامه را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه بازارهای ارگانیک دارای ۲۷ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. پرسشنامه فوق، مجموعه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

 پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش هدف پرسشنامه  : بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند. نحوه تکمیل: میزان کاربرد رویه های مدیریت دانش را در هریک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »