خانه / پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه مدیریت

رشته مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، آمار و … است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است.
گرایش های شاخه مدیریت
مدیریت مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
مدیریت امور عمومی و دولتی
مدیریت مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)
مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)
مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر ZBB

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر ZBB هدف : بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی بر مبنای صفر می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای PPBS

پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای PPBS هدف : بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی برنامه ای می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. دانلود  پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه و مسئولیت

 پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه و مسئولیت هدف : بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع  نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/ مسؤلیت می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

پرسشنامه بودجه بندی افزایشی هدف : بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی افزایشی می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه بودجه بندی افزایشی دارای  ۹ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک   هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی عملکرد – محرک می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی   هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت. نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر از سه بخش تشکیل شده است. در هر یک از بخش ها با توجه به طیف، نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای و ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه   هدف پرسشنامه : بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه دارای ۶ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان ریسک پروژه   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان ریسک را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه دارای ۲۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک   هدف پرسشنامه : میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی طیف، یکی از سه گزینه را انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مدیران از ریسک به عنوان یک مولفه از استراتژی شرکت.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ سوال ۵ گزینه ای  و یک سوال باز طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۲)

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۲) هدف پرسشنامه : بررسی ادراک افراد درباره ریسک سرمایه گذاری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۷ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری دارای ۲۶ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۱)

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۱) هدف : بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری دارای  ۲۶ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

پرسشنامه امنیت منابع سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی منابع سازمان و ایمنی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه امنیت منابع سازمانی دارای ۱۲ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک رابطه ای

پرسشنامه ریسک رابطه ای   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد ریسک رابطه ای در ایجاد اتحاد با شرکاء.   نحوه تکمیل : میزان ریسک رابطه ای درک شده را با توجه به ابعاد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک رابطه ای دارای ۱۲ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات با توجه به موقعیت.   نحوه تکمیل : با توجه به موقعیت های زیر، میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکت های مشاوره سرمایه گذاری   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک   هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک   نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که در هریک از موارد زیر چقدر از کارکنان بانک راضی هستید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رضایت مشتری از …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی   هدف پرسشنامه : نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه نگرش افراد کم …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه   هدف پرسشنامه : بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان خدمات مالی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »