خانه / پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه محقق ساخته چیست و چگونه طراحی می شود؟

پرسش نامه یک طرح پژوهشی، مقاله یا پایان نامه می تواند به دو صورت باشد.نوع اول پرسش نامه استاندارد و نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه محقق ساخته است ، پرسشنامه محقق ساخته می تواند تمام از نو مورد تدوین و طراحی قرار گیرد و یا با ترکیب و ویرایش چند پرسشنامه لستاندارد در مواردی که موضوع تحقیق تلفیقی از چند موضوع قبلی است، مورد طراحی قرار گیرد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به این معنا که این نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و یا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه محقق ساخته است که در آن خود محقق اقدام به طراحی سوالات پرسشنامه برای اولین بار می نماید و در اینجاست که ابتدا باید روایی و پایایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داد و سپس نسبت به تکمیل کامل پرسشنامه ها توسط مخاطبان اقدام نمود.

برای سفارش تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته در سایت ایران پرسش فرم درخواست پرسشنامه را تکمیل و ارسال نمایید.

http://www.iran-porsesh.com

  1. پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

  2. پرسشنامه تأثیر شرایط محیط بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی