خانه / پرسشنامه مدیریت / مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی) / پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی

 

 

هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثرگذار بر وارد شدن فشارهای شغلی به کارکنان.

 

نحوه تکمیل :   میزان تاثیر هر یک از موارد زیر در ایجاد فشار شغلی در کارکنان را با توجه به طیف مشخص کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

تعداد سوالات:  13 نوع فایل : Word 2007

 

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی

 

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.