خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ

(پربارسازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی): پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ دارای ۱۱۵ سوال است. به صورت فایل word 2007   میباشد.که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار می رود. از این چنین پرسشنامه جهت تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه این آزمون به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ دارای فرم کامل از ۱۴ خرده، مقیاس تشکیل شده است. که مقیاس اول ۵ سوال و سایر مقیاس‎ها هر کدام ۱۰ سوال دارد، برای هریک از سوال های پرسشنامه پنج گزینه با نمره گذاری از ۰ تا ۴ (مقیاس لیکرت) منظور شده است. که نمره بالاتر نشانه رضایت بیشتر است. ۱۲ حیطه مورد سنجش پرسشنامه انریچ که در این پژوهش به کار برده شده است عبارت است از.: تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، رضایتمندی شخصی، ارتباطات زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، مساوات طلبی، جهت گیری مذهبی(ثنایی، ۱۳۷۹).

نمره گذاری پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ :روش نمره گذاری پرسش نامه به صورت پنج گزینه ای که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است در نظر گرفته شده است. که هر گزینه ی آن از ۱ تا ۵ امتیاز داده می شود.

پایایی پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ :ضرایب آلفای پرسش نامه انریچ در گزارش (اولسون، فورنیر و دراکمن، ۱۹۸۹؛ به نقل از بحرینیان و یاوری، ۱۳۸۸) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، رضایتمندی شخصی، ارتباطات زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، و مساوات طلبی به ترتیب عبارتند از: ۹۰/۰، ۸۱/۰، ۷۳/۰، ۶۸/۰، ۷۵/۰، ۷۴/۰، ۷۶/۰، ۴۸/۰، ۷۷/۰، ۷۲/۰، ۷۱/۰٫( نوابی نژاد و نادری). ضمن تأیید روایی محتوایی پرسش نامه، از طریق ضریب آلفایی، پایایی ۹۳/۰ را برای آن محاسبه کردند(سلیمانیان، ۱۳۷۳؛ به نقل از سالاری، ۱۳۸۶).

روایی پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ :ضریب همبستگی پرسش نامه انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی ۴۱/۰ تا ۶۰/۰ و با مقیاس های رضایت از زندگی ۳۲/۰ تا ۴۱/۰ است. که نشانه روایی سازه آن می باشد. کلیه خرده مقیاس های این پرسش نامه زوج های راضی و ناراضی را متمایز می کنند و این نشان می دهد که تست از روایی ملاکی خوبی برخوردار است(ثنایی، ۱۳۷۹). در ایران از فرم کوتاه ۴۷ سوالی آن نیز استفاده می شود. اعتبار فرم کوتاه به روش باز آزمایی به فاصله یک هفته ۹۴/۰ (مهدویان، ۱۳۷۶؛ به نقل از آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۵) و روایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۹۵/۰ گزارش شده است(سلیمانیان و نوابی نژاد، ۱۳۷۳؛ به نقل از سالاری، ۱۳۸۶).

اگرچه رضایتمندی به عنوان نمره‎ای که به وسیله پرسشنامه رضایت‎مندی زناشویی به دست می‎آید، تعریف می شود، ولی رضایتمندی زناشویی را می‎توان به عنوان رضایت‎مندی عمومی، در نظر گرفت. که در برگیرنده ی مسایل زیادی از جمله احساس امنیت، مسئولیت پذیری، داشتن روابط مناسب، خویشاوند با اقوام همدیگر، احساس انتحار از ازدواج و … است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *