خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه تعیین میزان شایستگی عاطفی ـ اجتماعی

پرسشنامه تعیین میزان شایستگی عاطفی ـ اجتماعی

پرسشنامه تعیین میزان شایستگی عاطفی ـ اجتماعی

پرسشنامه شایستگی عاطفی ـ مقیاسی برای اندازه‌گیری هوش عاطفی که توسط بویاتزیز، گلمن و آرهی ساخته شده بود ـ منجر به بوجود آمدن یک نسخه اصلاح شده از مدل اصلی شد و چارچوب شایستگی شامل چهار بعد خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط گردید  (چرنیس و آدلر، ۲۰۰۰).Cherniss & Adler

گلمن (۱۹۹۸) بین هوش عاطفی و شایستگی عاطفی تفاوت قائل می‌شود؛ وی بیان می‌کند که هوش عاطفی یک قابلیت اکتسابی است که هنگامی که تحقق پیدا می‌کند از طریق شایستگی عاطفی نمود یافته و ظهور می‌یابد. یعنی هوش عاطفی از طریق شاخص‌هایی تحت عنوان شایستگی‌های عاطفی نشان داده می‌شوند که احتمالاً با عنوان توانایی‌های شایستگی عاطفی بهتر درک و فهمیده می‌شوند، به بیان دیگر شایستگی عاطفی یک  توانایی اکتسابی مبتنی بر هوش عاطفی است که موجب عملکرد برجسته در کار می‌شود (گلمن و دیگران، ۲۰۰۲؛ بویا­تزیس و گلمن، ۲۰۰۲).Boyatzis & Goleman

مدل گلمن (۱۹۹۵) دو حیطه را شامل می‌شود، شایستگی فردی و شایستگی اجتماعی. بین این دو حیطه چهار دسته شایستگی یا مجموعه شایستگی‌های مرتبط به هم هست که عبارتند از: خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط. حیطه شایستگی فردی از دو دسته خودآگاهی و خود مدیریتی تشکیل شده است. حیطه شایستگی اجتماعی نیز متشکل از دو دسته آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. خودآگاهی و خود مدیریتی مهارت‌های درون فردی و آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط مهارت‌های بین فردی‌اند (مولیگان، ۲۰۰۳). چهار دسته اصلی شایستگی سلسله مراتبی‌اند بدان معنا که خودآگاهی و آگاهی اجتماعی (شناخت) به صورت پایه و اساسی برای رشد یا ماهر شدن در خود مدیریتی و مدیریت روابط (تنظیم) عمل می‌کنند. خودآگاهی عاطفی پیش نیاز خود مدیریتی اثربخش است، خود مدیریتی نیز پیش‌بینی کننده مهارت‌های اجتماعی (یعنی مدیریت روابط) است (آماندسون، ۲۰۰۳).MulliganAmundson

روایی و پایایی مقیاس شایستگی عاطفی اجتماعی: برای تعیین روایی این مقیاس، با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی سؤال‌های مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها درمقیاس مربوطه و ابعاد آن، در جدول شماره (۳-۶) آمده است. برای محاسبه پایایی مقیاس مذکور و ابعاد آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب آلفای کرونباخ نشانگر پایایی مناسب مقیاس و ابعاد‌ آن بود. نتایج در جدول شماره (۳-۷) منعکس شده است.

جدول شماره ۳-۶ : طیف ضرائب همبستگی گویه‌ها با نمره کل مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی و ابعاد مربوطه

ابعاد

خودآگاهی

خود مدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت رابطه

کل پرسش نامه

همبستگی

۸۳/۰-۴۷/۰

۹۰/۰- ۶۷/۰

۸۲/۰- ۴۷/۰

۸۸/۰- ۶۰/۰

۸۹/۰- ۵۵/۰

سطح معنا‌داری

۰۰۰۱/۰-۰۰۸/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰-۰۰۹/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰-۰۰۲/۰


جدول شماره ۳-۷:  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی و ابعاد مربوطه

ابعاد

خودآگاهی

خود مدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت رابطه

کل پرسش نامه

ضریب آلفای کرونباخ

۷۷/۰

۸۸/۰

۸۵/۰

۸۳/۰

۷۵/۰

 پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و نوع فایل word 2007 میباشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *