خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی اطلاعات لازم برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق تدوین گردیده است. نمونه پرسشنامه در پیوست آمده است. تهیه ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام تحقیق است.

در اینجا رعایت اصول کلی طراحی پرسشنامه حائز اهمیت است. در پرسشنامه سؤالات هر چند متغیر باید جداگانه در نظر گرفته شوند. سؤالات طیف گونه و مستقیم و نیز سؤالات زمینه ای یا خصیصه ای باید مشخص شوند.

درپرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی، از آنجا که سؤالات از مقیاس‌های فاصله­ای بهره‌مند بودند. مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب ارزش ۵ تا ۱ داده شد. در واقع از مقیاس لیکرت برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است.

جدول۱: ارزش‌گذاری طیف لیکرت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطلاعات عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و بخش دوم مشتمل بر ۲۰ سوال می باشد که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می دهند.

برای سنجش متغیر اعتماد به همکار از پرسشنامه اعتماد به همکار «رودر» استفاده شده است که در تحقیق یارمحمدیان و همکاران(۱۳۹۲)، روایی و پایایی آن بررسی و مناسب ارزیابی شده است.

برای سنجش متغیر تبادل رهبر- عضو از پرسشنامه لیدن و مازلین استفاده شد که روایی و پایایی این ابزار در پژوهش ساکی و همکاران(۱۳۹۲) بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش متغیر رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه رضایت از شغل JDI استفاده شده است. این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن(۱۳۷۸) ترجمه و مورد استفاده پژوهشگران داخلی قرار گرفته است.

جدول ۲: فراوانی سوالات پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

متغیر

تعداد سوال

اعتماد به همکار

۶

مبادله رهبر- پیرو

۷

رضایت شغلی

۷

مجموع

۲۰


روایی 
پرسشنامه بررسی نقش تبادل رهبر- پیرو در رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی:به طور کلی منظور از روایی یا اعتبار روش اندازه گیری، درجه دقت روش اندازه گیری است و به عبارت دیگر مسئله این است که آیا این وسیله حقیقتاً صفتی را که برای اندازه گیری آن ساخته شده است می‌سنجد یا خیر؟ (حافظ نیا،۱۳۸۴).

روایی انواع مختلفی دارد و شامل روایی صوری، روایی محتوا، روایی پیش بینی، روایی سازه و… می‌باشد (مومنی، ۱۳۸۶) در این پژوهش از میان انواع مختلف روش‌های تعیین اعتبار اندازه گیری روایی، از روایی محتوا استفاده شد.

روایی محتوا نشان می‌دهد که عناصر مورد سنجش توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر را دارند. برای اندازه گیری روایی، از نظر اساتید و متخصصان استفاده شد. در نتیجه اشکالات ساختاری آن شناسایی و اصلاحات لازم جهت برآورده ساختن روایی ظاهری صورت پذیرفت.

 پایایی پرسشنامه :پایایی یک وسیله اندازه گیری، عمدتاً به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند(حافظ نیا، ۱۳۸۴). پایایی عبارت است از اینکه یک آزمایش، آزمون یا هر روش اندازه گیری به چه میزان در صورت تکرار و آزمون آن به یک نتیجه واحد نایل خواهد شد.

روش ثبات یا سازگاری داخلی به علت اینکه تنها نیازمند یک نظارت است و از طرف دیگر رایج‌ترین روش تخمین پایایی می‌باشد کاملاً برای مطالعات میدانی مناسب می‌باشد، به همین دلیل از این روش در تحقیق استفاده شده است.

ثبات یا سازگاری را می‌توان با استفاده از یک ضریب پایایی مانند آلفای کرونباخ تخمین زد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌شود.که در آن:

 j = تعداد زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا آزمون.

 s 2j = واریانس زیر آزمون j ام.

s 2 = واریانس کل آزمون.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از ۰۰/۰ (عدم پایداری) تا ۰۰/۱ (پایایی کامل) قرار می‌گیرد. که هرچه مقدار به دست آمده به ۰۰/۱ نزدیک‌تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر است. معمولاً برای آزمون با اهداف پژوهشی، حصول پایایی بین ۶/۰ تا ۸/۰ کافی می‌باشد. (مقدار قابل قبول در اکثر منابع ۷/۰ می‌باشد).

برای محاسبه‌ی آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۳ :محاسبه پایایی پرسشنامه

متغیر

تعداد سؤالات

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد به همکار

۶

۰٫۷۴۴

مبادله رهبر- پیرو

۷

۰٫۹۱۱

رضایت شغلی

۷

۰٫۷۶۸

پایایی کل

۲۰

۰٫۸۹۰

با توجه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر و مقدار آلفای کلی که بیشتر از ۷/۰ می‌باشد بنابراین تمامی متغیرها به طور مجزا و در مجموع از پایایی مناسب برخوردار است.

برای دانلود دیگر پرسشنامه های روانشناسی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *