خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه شامل مشخصات پاسخگویان و گویه­ ها و سوالاتی درقالب طیف لیکرت است که متغیر­های وابسته و مستقل از طریق آنها مورد بررسی قرار می­گیرنددر پرسشنامه طراحی شده سئوالات ۱-۱ تا ۱۷-۱ برای سنجش اعتماد اجتماعی .سئوالات ۱۸-۱ تا ۲۶-۱ برای سنجش میزان تعلق اجتماعی.سئوالات ۱-۲ تا ۸-۲برای سنجش مسئولیت­ پذیری اجتماعی و سئوالات ۹-۲ تا ۱۷-۲ برای سنجش احساس بی ­قدرتی درنظر گرفته شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان :در کاربرد متعارف، واژه‌ روایی اشاره به این نکته دارد که یک سنجه تجربی تا چه حد «معنای واقعی» مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند (ببی، ۱۳۸۵: ۲۸۲). بنابراین، در محاسبه اعتبار تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می­کند، چنین است: آیا شخص در حال اندازه‌گیری درست آن چیزی هست، که در اندیشه‌ اندازه‌گیری آن است؟ آیا شاخص‌ها واقعا آن چه را که می‌خواهیم اندازه بگیریم، اندازه می‌گیرند؟

«منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص‌ها یا معرف‌های پژوهش است، از طریق مراجعه به داوران… وفاق آنان در مورد بررسی شاخص­ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای عدم اعتبار صوری آنست (همان: ۱۳۹).

در تحقیق حاضر برای تعیین روایی از اعتبار صوری (تأیید استاد راهنما) بهره گرفته شده است.

در صورتی تحقیقی پایایی دارد، که «اگر آزمایشی را چندین بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات انجام دهیم و در همه‌ی موارد نتایج یکسان باشد…- به عبارت دیگر- حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی (همان: ۱۳۹). در این تحقیق برای این منظور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. «ضریب آلفای کرونباخ به عنوان، یکی از ضرایب پایایی یا قابلیت اعتماد شناخته می‌شود. این ضریب از عمومی­ترین ضرایبی است، که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (همان: ۱۴۸).

ردیف

متغیر

گویه­ های سنجش متغیر در پرسشنامه

آلفا

۱

اعتماد اجتماعی

۱-۱ تا ۱۷-۱

۷۲۴/۰

۲

احساس تعلق اجتماعی

۱۸-۱ تا ۲۶-۱

۷۶۷/۰

۳

مسئولیت­ پذیری اجتماعی

۱-۲ تا ۸-۲

۶۷۴/۰

۴

احساس بی­قدرتی

۹-۲ تا ۱۷-۲

۶۶۰/۰

۵

مشارکت ذهنی

۱-۳ تا ۱۱-۳

۷۵۸/۰

۶

مشارکت عینی

۱-۴ تا ۹-۴

۷۷۶/۰

۷

مشارکت

۱-۳ تا ۹-۴

۷۰۸/۰

۸

کل پرسشنامه

۷۴۷/۰

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان دارای ۵۷ سوال و نوع فایل word 2007 میباشد. برای دانلود دیگر پرسشنامه های روانشناسی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *