خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم

هدف : بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم ، از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

نحوه پاسخدهی به گویه هاپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره۱ تا ۴ تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های ۴-۶-۱۱-۱۵-۱۶-۲۱-۲۳-۲۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و دلاور پور (۱۳۸۶) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب ۶۱/۰ و ۸۸/۰ به دست آمده است. در پژوهش دهقان (۱۳۸۷ ، به نقل از مطیعی و همکاران ۱۳۹۲) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ ۸۲/۰ شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، ۱۹۸۴).

سپس پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولمدر بین دانش آموزان پایه دوم اجرا و سپس با توجه به نمرات به‌دست‌آمده از بین کسانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی کسب کرده بودند ۳۰ نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر بوده است). گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۲ ساعته تحت آموزش‌های خودکارآمدی قرار گرفت درحالی‌که گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای رعایت ضوابط اخلاقی پژوهش در پایان کار آموزشی، گروه کنترل نیز طی ۳ جلسه آموزش دیدند.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم دارای ۲۷ سوال در قالب word 2007 طراحی شده است که گزینه های پاسخگویی به این سوالات به صورت هرگز،به ندرت،گهگاهی،اغلب اوقات،همیشه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *