خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون

پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون

پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون

پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون برای اندازه‌گیری میزان تمایل آزمودنی‌ها به برقراری روابط صمیمانه از فرم تجدید نظر شده مقیاس اندازه‌گیری نگرشهای صمیمانه استفاده شد.

نسخه اولیه این مقیاس در سال ۱۹۷۸ توسط امیدون ارائه شد.

فرم تجدید نظر شده مقیاس اندازه‌گیری نگرشهای صمیمانه امیدون که در سال ۱۹۸۳توسط تریدول ارائه شد ۵۰ ماده دارد و پاسخهای ارائه شده به هر یک از مواد آن از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تغییر می‌کند.

این پاسخ ها با استفاده از روش لیکرت و بر اساس یک مقیاس ۵ درجه‌ای از ۱ تا ۵ نمره گذاری می‌شود.

بنابراین نمره کل فرد از ۵۰ تا ۲۵۰ متغیر است.

این مقیاس بر روی جمعیت غیربالینی هنجاریابی شده است.

نمرات کمتر از ۱۴۰ نشان‌دهنده تمایل کم برای برقراری روابط صمیمی و نمرات بالاتر از ۲۱۰ نشان‌دهنده تمایل بیش از حد برای برقراری روابط صمیمی است.

پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون دارای پنجاه سوال میباشد.

و نوع فایل word 2007 میباشد.

مقیاس پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه :

۱= کاملا مخالف ۲= مخالف  ۳= بدون نظر  ۴= موافق  ۵=کاملا موافق مطرح شده است.

پایایی پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون : تریدول و امیدون این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ از ۷۸/۰ تا ۸۶/۰ و با روش آزمون مجدد ۸۴/۰ محاسبه کرده‌اند.

در ایران ضریب پایایی پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون ،این مقیاس در یک هنجاریابی مقدماتی و با اجرا بر روی ۸۰ نفر از اعضای زن جامعه معلولین شهر اصفهان و با استفاده ازروش آلفای کرونباخ ۷۲/۰ بدست آمد.

ضمناً با استفاده از همین روش مشخص شد که سئوالات شماره ۲۳، ۲۲، ۱۳، ۹، ۶، ۴ و۳۱  پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون را با نمرات کل مقیاس همبستگی منفی دارند، بنابراین محتوای این سئوالات مورد تجدید نظر قرار گرفت تا این اشکال برطرف شود (گنجی، ۱۳۸۰).

برای دانلود دیگر پرسشنامه های روانشناسی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *