خانه / پرسشنامه روانشناسی / پرسشنامه ارتباطات دانشجو و استاد

پرسشنامه ارتباطات دانشجو و استاد

پرسشنامه ارتباطات دانشجو و استاد

ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد (تغییریافته ابزار تجدید‌نظر شده الگوی ارتباطات خانواده)

ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد به منظـور اندازه‌گیـری ابعـاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد یا به عبارت دیگر، ابعاد جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیـری همنوایی دانشجو- استاد از «ابـزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد» استفاده شد (این ابزار در پیوست آمده است). ایـن ابزار با استفاده از گویه‌های ابزار تجدید ‌نظر ‌شده الگوی ارتباطات خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، ۱۹۹۰) و جایگزین کردن کلمات «اکثر استادانم در دانشگاه» به جای کلمات «پدر و مادرم» تهیه شد. پیش از این، سو (۲۰۰۲) در مطالعه‌ای از این روش به منظور تهیه گویه‌هایی برای اندازه‌گیری ادراک دانش‌آموزان دبیرستانی از ابعاد الگوهای ارتباطات معلمان استفاده کرده است. وی در ابزار خود (ابزار الگوی ارتباطات معلمان) کلمات «اکثر معلمانم در دبیرستان» را به جای کلمات «پدر و مادرم» جایگزین کرده است. سو (۲۰۰۲) از محتوای این ابزار به شیوه مؤلفه‌هـای اصلی دو عامل جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی را استخراج کرده است. در پژوهش حاضر نیز این دو عامل در بررسی روایی «ابـزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد» با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی به شیوه مؤلفه‌هـای اصلی استخراج شدند. در ادامه، نتایج این بررسی تشریح می‌شود.

در تحلیل عامل «ابزار الگـوی ارتباطات دانشجو- استاد» اندازه ضـریب کیزر ـ مایر ـ آلکین برابر با ۹۲۰/۰ بود که از کفایت نمونه‌گیری محتوایی ماتریس همبستگی اطلاعات حکایت داشت. ضریب آزمون کـرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتـریس همبستگی) نیـز بـرابـر با ۰۲۴/۶۳۹۸ و در سطـح ۰۰۰۵/۰ p < معنادار بود.

بر اساس نمودار اسکری دو عامل استخراج شد. با توجه به شیب نمودار اسکری دو عاملی که در شیب تند نمودار آشکار شدند، به عنوان عوامل اصلی قلمداد شدند و عواملی که به صورت موازی در دامنه خط شیب قرار داشتند، پذیرفته نشدند. ارزش ویژه دو عامل استخراجی به ترتیب برابر ۵۴/۷ و ۰۵/۳ بود. این عوامل به ترتیب، ۲۹ و ۷۲/۱۱ درصد و در مجموع، ۷۲/۴۰ درصد از واریانس ابزار را تبیین ‌کردند (گرچه عامل بعدی با ارزش ویژه برابر با ۳۸/۱، ۳۰/۵ درصد از واریانس ابزار را تبیین می‌کرد، به دلیل اینکه در شیب تند نمودار اسکری قرار نداشت به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته نشد). سپس، عوامل استخراجی به شیوه چرخش متعامد واریماکس مورد چرخش قرار گرفتند و بارگذاری‌های عاملی ۳۰/۰ و بیش از آن در نظر گرفته شدند. تحلیل عوامل داده‌ها پس از سه چرخش به بهترین ساختار عاملی خود دست یافت. با استفاده از ماتریس بار عاملی گویه‌ها، بار عاملی هر گویه در دو عامل استخراجی مورد مقایسه قرار گرفت و هر کدام از گویه‌ها زیر مجموعه عاملی قرار گرفتند که در آن دارای بیشترین بار عاملی بودند. پس از تعیین محتوای هر عامل، عوامل استخراجی بر اساس ماهیت گویه‌ها تحت‌عناوین «جهت‌گیری گفت و شنود» و «جهت‌گیری همنوایی» نامگذاری شدند.

نتایج تحلیل عامل نشـان داد که محتـوای عوامل استخراج شده از «ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد» با محتـوای عوامل «ابزار تجدید ‌نظر ‌شده الگوی ارتباطات خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، ۱۹۹۰» کامـلاً هماهنگ می‌باشد. نتـایج تحلیل عاملی «ابزار الگوی ارتباطات دانشجو- استاد» در جدول به پیوست فایل پرسشنامه آمده است.

پرسشنامه با ۲۶ سوال پنج گزینه ای طراحی شده است.

کاملاً مخالفم

تاحدی مخالفم نظری ندارم تاحدی موافقم

کاملاً موافقم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *